Druki

Prezydium Krajowej Rady PZD realizując zapisy § 83 ust. 2 regulaminu ROD wprowadziło wzór oświadczenia, do złożenia którego zobowiązana jest osoba ubiegająca się o przydział działki zagospodarowanej w sposób rażąco sprzeczny z regulaminem ROD.Przepisy związkowe dopuszczają możliwość przydzielenia w użytkowanie działki, która jest zagospodarowana sprzecznie z prawem związkowym pod warunkiem, że osoba ubiegająca się przydział tej działki zobowiąże się do usunięcia tych nieprawidłowości w oznaczonym terminie.

Do rażących nieprawidłowości w zagospodarowaniu, które są w praktyce do usunięcia, można zaliczyć między innymi altanę o wymiarach przekraczających dopuszczalną normę, którą można poprzez częściową rozbiórkę doprowadzić do wymiarów zgodnych z prawem, a także nieprawidłowo usytuowane szklarnie, kompostownik, nasadzenia itp.

W oświadczeniu trzeba podać dokładnie, o jakie nieprawidłowości chodzi i w jaki sposób osoba ubiegająca się o tę działkę zamierza je usunąć.

[important]Wzór oświadczenia dla nowych użytkowników działek – 17.05.2012[/important]

 

pdf

 

Oświadczenie nowych członków

word

 

Oświadczenie nowych członków

[important]Nowy wzór deklaracji członkowskiej – 16.05.2012[/important]

word

 

Deklaracja członkowska

pdf

 

Deklaracja członkowska

 

[important]Wzory pism związanych z użytkowaniem działki – 11.03.2012[/important]

word

 

Wezwanie do zapłaty

 

pdf Wezwanie do zapłaty

 

[important]Pozostałe druki[/important]

 

word

 

Karta Rejestracyjna A

pdf

 

Karta Rejestracyjna A

word

 

Karta Rejestracyjna B

pdf

 

Karta Rejestracyjna B

word

 

Karta Rejestracyjna C

pdf

 

Karta Rejestracyjna C